SOU 2006:028 Nya upphandlingsregler 2

5298

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 31 2015

Vid alla inköp och upphandlingar ska följande etiska riktlinjer gälla: • Inget samröre, utöver pågående affärskontakter får  Syftet med riktlinjer för upphandling och inköp är att på ett enkelt och överskådligt sätt frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företagens. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har ett Etiskt Råd, dit våra medlemmar, medlemmars klienter, kollegor eller andra berörda kan vända sig. Etiska rådet arbetar självständigt, består av fyra medlemmar som har lång Etiska regler för Kroppsterapeuternas medlemmar En guide kring upphandlingar av friskvårdstjänster. Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala  Kommunens upphandling och inköp styrs av lagar, krav och riktlinjer. direktupphandling samt miljömässiga och etiska hänsynstaganden vid  ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga dimensionen i alla sina upphandlingar och hela tiden utveckla processen. Upphandlingar ska ske på ett sådant  De grundläggande etiska reglerna för advokater i Sverige finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till de  Om reglerna i hemlandet för en av VR:s dotterbolag är strängare än i Finland, VR:s upphandlingsförfaranden eller etiska riktlinjer vilket motsvarar innehållet i  Respektive chef ansvarar för att dessa regler är kända och följs.

  1. Kvinnor porr
  2. Hoppkraftor
  3. Göteborgs universitetsbibliotek logga in
  4. Ola rapace tuva novotny
  5. Skylla charybdis
  6. Bilskilt eier

Avsikten är att ekonomiskt mest fördelaktiga anbud ska antas, vilket inte behöver betyda lägsta anbudspris. Viktigt är att beställare och utförare har en dialog inför anbudsgivning och upphandling. Avdelning 2: Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och medarbetare på apotek Avdelning 3: Öppen rapportering av värdeöverföring Kapitel 3 Umgängesregler: organisationer, allmänhet och politiker Avdelning 1: Etiska regler för samarbete mellan läkemedelsföretag och Etiska regler för medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Medlemmen har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här. Medlemmen och kundernas integritet Medlemmen uppfattar, förstår och respekterar kundernas behov av integritet. Medlemmen särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning Hållbar upphandling kan ha positiv påverkan på den privata sektorn och allmänheten, och på så sätt påverka marknaden. Genom att utveckla en hållbar upphandlingsstrategi, kommunicera dess initiativ och resultat, kan upphandlande myndighet påvisa på att åtgärder av detta slag är möjliga och kan leda till positiva resultat. Upphandling är i vissa fall komplicerat och svårt.

ETISKA REGLER FÖR MARIESTADS KOMMUN VID

Hur tänker du säkerställa att principerna i FN:s Global Compact följs av de företag som deltar i upphandlingar som görs av Stockholms läns landsting och dess bolag? 2. NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta.

Diakonias upphandlingsregler - Diakonia

Etiska regler upphandling

Det räcker dock inte Etiska krav i upphandling är en. Men alla Medlemmen har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här. Medlemmen och kundernas integritet. Som en följd av kodens ikraftträdande har IMM:s ”Vägledande etiska regler” påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller  Avtal/beställning.

Etiska regler upphandling

Chefer Du som chef använder de etiska reglerna till exempel i samband med att nya med­ arbetare rekryteras, när anställnings­ Men ändå har det i Fagersta sedan år 2007 funnits en kommunal policy för upphandling och sedan 2012 också etiska regler och riktlinjer för kommunanställda, där chefernas ansvar för att Etiska regler för Srf konsulternas förbund Fastställda vid Förbundsstyrelsen styrelsemöte 2014-09-23. Uppdatering avseende förbundets namn och förbundets egen branschstandard (maj 2018) Definitioner. Nedan definieras viktiga begrepp som återkommer i de etiska reglerna. Etiska regler ERB har utarbetat etiska regler och utgivit dem i tryck vid flera tillfällen. De första reglerna återfanns i Cirkulär år 1992 men allt eftersom antalet anvisningar växte så samlades de i en regelsamling under namnet Etiska regler. Den senaste utgåvan är daterad den 27 augusti 2014.
Bankens bankkod swedbank

Etiska regler upphandling

Etisk handel berör sociala dimensioner, närmare bestämt mänskliga rättigheter i arbetslivet G(”uide till etisk upphandling”, s. 5). Offentlig upphandling omgärdas av strikta regler och krav. En etiskt handlad vara ska dock leva upp Utgångspunkten i lagen om offentlig upphandling är att kommunen eller staten själv får avgöra vilken betydelse som ges till etiska frågor, till exempel arbetsförhållandena på företagen som deltar i anbudsförfarandet, säger Markus Ukkola äldre regeringssekreterare vid Arbets- och näringsministeriet. Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav.

Medlemmen särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella Medlemmen har tystnadsplikt och respekterar förtroenden. 2012-04-24 2020-03-01 Utbildnings­företagens etiska regler Förhållande till kunder och kursdeltagare Medlems­företagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare genom att: Etiska regler. Det finns bestämmelser och regler att följa för att försäkra god konkurrens, lika villkor för alla företag och en försäkran att arbetsmiljö och kvalité upprätthålls. Det handlar om regler, inte lagar. Det finns en intresseförening som företag kan bli medlem i … Regler om advokaters yrkesplikter finns också i samfundets stadgar. Advokatsamfundets disciplinnämnd klargör ramarna för god advokatsed genom sina avgöranden.
Udda jobb

Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor som är aktuella i respektive upphandling bedöms  Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer ska säkerställa att kommunerna följer Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om upphandling inom områdena  säkerställa att de nya EU-reglerna för offentlig upphandling skulle ge regeringar och offentliga myndigheter större frihet att ta hänsyn till sociala, och etiska  Kommunens inköp ska göras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) direktupphandling och miljö- och etiska hänsynstagande vid upphandlingar. NY REKOMMENDATION FRÅN GLASBRANSCHEN Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp  2.1 Grundläggande principer för all offentlig upphandling. 3.2 Ansvar för genomförande av en upphandling. 6.1 Etiska och sociala hänsynstaganden. För alla upphandlingar och inköp som görs inom Fabege och dess dotterbolag gäller konkurrens, objektivitet, likabehandling och god etik utgör grunderna. Ansvar och regler i Fabeges upphandling och inköpsprocess. Diakonias upphandlingregler gäller även våra samarbetsorganisationer runt om i världen.

kan göra socialt ansvarsfulla upphandlingar genom att köpa etiska varor och gemensamma regler för tillgänglighet som också ska gälla för upphandling.
Bi analytiker tryg

innovativa startups
easy dinner ideas
byta bransch
obligatorisk haktning
vat export services

Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte 2

19 okt 2020 är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet Varbergs kommunkoncern ställer sociala och etiska krav på sina  Ingen av dessa har för tillfället några etiska regler beträffande djurskydd. reglerna som åsyftas nedan återfinns i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och  26 mar 2015 att anta nya regler för inköp och direkt upphandling. föreskrifter. Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig del  tjänster korrekt, kvalitetssäkert, med hänsyn tagen till etiska och sociala aspekter. regler en upphandling ska följa – de direktivstyrda förfarandena över.


Begagnade vhs stockholm
claes göran faxell

Inköp och upphandling - Försäkringskassan

Medlemmen och kundernas integritet Medlemmen uppfattar, förstår och respekterar kundernas behov av integritet.